Ajudes

de la Conselleria d’Educació

 

Subvencions

a famílies per a activitats extraescolars

Per més informació: Document oficial del BOIB

El termini per presentar la sol·licitud és de quinze dies comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears o fins a exhaurir-ne el crèdit.

Ajudes al menjador

Curs 2022-2023

Documentació oficial: 

Enllaç al BOIB 1

Enllaç al BOIB 2

Ajudes per a l’alumnat amb necessitats de suport educatiu

Per al curs 2022-23

El Ministeri d’Educació i Formació Professional convoca anualment ajudes destinades a col·laborar amb els gastos que l’educació de l’alumnat amb necessitats específica de suport educatiu genera per a les seves famílies. Per al curs acadèmic 2022-2023 ha dictat la Resolució de 13 de maig de 2022, per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

Les ajudes a l’estudi individualizades són les següents:

a)    Ajudes directes per als alumnes, incloent l’alumnat amb TDAH (Trastorn per dèficit d’atenció per hiperactivitat), que requereixin per un període de la seva escolarizació o a lo llarg de toda ella, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat, de trastorns greus de conducta o de trastornos greus de la comunicació i del llenguatge associats a necessitats educatives especials.
També podran ser beneficiari d’ajudes directes l’alumnat amb TEA (Trastorn de l’espectre autista) no inclòs al pàragraf anterior i que requeria aquests suports i atencions educatives específiques.
b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greue de conducta o trastorn greu de la comunicació i del llenguatge associat a necessitats educatives especials per a famílies nombroses. També podran ser beneficiaris de subsidis els alumnes amb TEA (Trastorn de l’espectre autista), perteneixents a famílies nombroses, no inclosos al pàragraf anterior.
c) Ajudes per a programes específics complementaris a l’educació reglada per a alumnat  amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

Podran sol·licitar les ajudes els alumnes:

A)    Que presenten necessitats educatives especials derivades de discapacitat, trastorn greu de conducta, o trastorn greu de la comunicació i del llenguatge associat a necessitats educatives especials podran obtenir les ajudes o subsidis a que es refereixen als apartats a) i b) de l’artícle 1, per això hauran de reunir els requisits detallats a l’artícle 2 de la Resolució de la convocatòria.
B)    Els alumnes amb TEA (Trastorn de l’espectre autista) no inclosos a la lletra A) anterior podran obtenir les ajudes o subsidis a que es refereixen els apartats a) i b) de l’artícle 1 d’aquesta convocatria, per això hauran de reunir els requisits exigits als apartats 1, 2 i 3 anteriors, aportar certificat metge expegut pels serveis de salut sostinguts amb fons públics i acreditar la necessitat específica de suport educativ mitjançant certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del departament d’orientació dependents de l’administració educativa corresponent.

C)    Els alumnes amb neceesitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals

Axí mateix, els alumnes sol·licitants hauran de reunir els requisits de caràcter econòmic especificats a l’artícle 4 de la Resolució de 13 de maig de 2022.
Les ajudes econòmiques comprenen: transport interurbà; menjador escolar; residència escolar; transport per al trasllat de cap de setmana d’alumnes interns a centres d’educació especial; llibres i material didàctic i reeducació pedagògica o del llenguatge, tot això en funció de les necessitats de lalumnat i del nivell educatiu al que es trobi escolaritzat.
Les sol·licituds tant d’ajuda com de subsidi hauran de cumplimentar-se mitjançant el formulari accessible per internet a la direcció www.educacionyfp.gob.es o a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional a la direcció https://sede.educacion.gob.es

El termini de presentació de sol·licituds s’extendrà fins al 30 de septembre de 2022, inclusivament

L’enllaç al text de la convocatòria és el següent: clica aquí

Clica aquí per veure el:

BOE

Documento oficial. Convocatoria NEAE.