Ajudes

de la Conselleria d’Educació

 

Ajudes per a l’alumnat amb necessitats de suport educatiu

Per al curs 2022-23

El Ministeri d’Educació i Formació Professional convoca anualment ajudes destinades a col·laborar amb els gastos que l’educació de l’alumnat amb necessitats específica de suport educatiu genera per a les seves famílies. Per al curs acadèmic 2022-2023 ha dictat la Resolució de 13 de maig de 2022, per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

Les ajudes a l’estudi individualizades són les següents:

a)    Ajudes directes per als alumnes, incloent l’alumnat amb TDAH (Trastorn per dèficit d’atenció per hiperactivitat), que requereixin per un període de la seva escolarizació o a lo llarg de toda ella, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat, de trastorns greus de conducta o de trastornos greus de la comunicació i del llenguatge associats a necessitats educatives especials.
També podran ser beneficiari d’ajudes directes l’alumnat amb TEA (Trastorn de l’espectre autista) no inclòs al pàragraf anterior i que requeria aquests suports i atencions educatives específiques.
b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greue de conducta o trastorn greu de la comunicació i del llenguatge associat a necessitats educatives especials per a famílies nombroses. També podran ser beneficiaris de subsidis els alumnes amb TEA (Trastorn de l’espectre autista), perteneixents a famílies nombroses, no inclosos al pàragraf anterior.
c) Ajudes per a programes específics complementaris a l’educació reglada per a alumnat  amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

Podran sol·licitar les ajudes els alumnes:

A)    Que presenten necessitats educatives especials derivades de discapacitat, trastorn greu de conducta, o trastorn greu de la comunicació i del llenguatge associat a necessitats educatives especials podran obtenir les ajudes o subsidis a que es refereixen als apartats a) i b) de l’artícle 1, per això hauran de reunir els requisits detallats a l’artícle 2 de la Resolució de la convocatòria.
B)    Els alumnes amb TEA (Trastorn de l’espectre autista) no inclosos a la lletra A) anterior podran obtenir les ajudes o subsidis a que es refereixen els apartats a) i b) de l’artícle 1 d’aquesta convocatria, per això hauran de reunir els requisits exigits als apartats 1, 2 i 3 anteriors, aportar certificat metge expegut pels serveis de salut sostinguts amb fons públics i acreditar la necessitat específica de suport educativ mitjançant certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del departament d’orientació dependents de l’administració educativa corresponent.

C)    Els alumnes amb neceesitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals

Axí mateix, els alumnes sol·licitants hauran de reunir els requisits de caràcter econòmic especificats a l’artícle 4 de la Resolució de 13 de maig de 2022.
Les ajudes econòmiques comprenen: transport interurbà; menjador escolar; residència escolar; transport per al trasllat de cap de setmana d’alumnes interns a centres d’educació especial; llibres i material didàctic i reeducació pedagògica o del llenguatge, tot això en funció de les necessitats de lalumnat i del nivell educatiu al que es trobi escolaritzat.
Les sol·licituds tant d’ajuda com de subsidi hauran de cumplimentar-se mitjançant el formulari accessible per internet a la direcció www.educacionyfp.gob.es o a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional a la direcció https://sede.educacion.gob.es

El termini de presentació de sol·licituds s’extendrà fins al 30 de septembre de 2022, inclusivament

L’enllaç al text de la convocatòria és el següent: clica aquí

Clica aquí per veure el:

BOE

Documento oficial. Convocatoria NEAE.

 

Ajudes a l’alumnat de 6è de primària i 1r ESO 

Programes d’estiu “Aules de la Natura 2022”

Extracte de la Resolució de 28 de març de 2022, de la Secretaria de l’Estat d’Educació, per la qual es convoquen ajudes per participar al programa “Aulas de la Naturaleza” durant el període estival de 2022.

Ajudes a  l’alumnat de 6è de primària i 4rt ESO  

Programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres, estiu 2022

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de març de 2022 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del quart curs d’Educació Secundària Obligatòria i del sisè curs d’Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2022

Convocatòria de beques de caràcter general 

Per a alumnes que cursin estudis postobligatoris

El BOE del dia 12 de març de 2022 va publicar la Resolució de 10 de març de 2022, de la Secretaria de l’Estat d’Educació, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2022/2023, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris.
 
La novetat més important de la convocatòria 2022/2023 és la bestreta dels terminis de sol·licitud i comunicació de les beques, gairebé quatre mesos.
 

Ajudes a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu  

NEE

Aquest any el MEC ha avançat els terminis de sol·licitud de les beques destinades a tots els àmbits en general.
 
Les que es destinen a les NEE s’obriran  al mes de maig.