Educació Primària

6 a 12 anys

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Educació

Primària

L'etapa de Primària està compresa entre els 6 i els 12 anys. S'estructura en tres cicles: Inicial, mitjà i superior, aquest últim enllaça amb el primer cicle d'educació secundària, el que ajuda als nostres alumnes a fer el pas d'Educació Primària a l'etapa següent.
Fomentem el desenvolupament de totes les intel·ligències des metodologies actives i un aprenentatge contextualitzat basat en projectes i en treball col·laboratiu.
Preparem als nostres alumnes de Primària per donar respostes innovadores en aquesta societat canviant i en constant evolució.
Formem ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables, treballant totes les dimensions de la persona, tant la individual com la social i la transcendent.
Els nostres alumnes aprenen a pensar i actuar de forma integral, interconnectant els aprenentatges. Els professors i educadors utilitzen estratègies diferents per conèixer el ritme d'aprenentatge dels seus alumnes per poder treballar progressivament en l'adquisició d'hàbits i valors, fomentant la iniciativa, la creativitat, l'esperit crític i el gust per aprendre, relacionant-lo amb la cultura de l'esforç i de la feina.

Característiques de l’etapa de Primària:

  • Proporcionar l'alumne un marc d'aprenentatges que li permetin iniciar-se en l'adquisició de les competències bàsiques i en l'aplicació d'instruments per adquirir nous aprenentatges.
  • Proporcionar una educació que asseguri el seu desenvolupament personal i posar les bases d'una formació basada en l'autonomia personal, el compromís social, la llibertat i la solidaritat per poder participar en la construcció d'un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

INTERIORIDAD

Experiencia que se lleva a cabo al iniciar el día para favorecer la capacidad de concentración e interiorización donde se trabajan valores que favorecen el crecimiento humano y espiritual de nuestros alumnos.

 

TREBALL PER PROJECTES

Els alumnes treballen de forma col·laborativa i mitjançant metodologies actives que els col·loquen al centre de l'aprenentatge a través de diverses activitats que treballen totes les intel·ligències.
A la fi de el projecte es fa un presentació on treballem tècniques per parlar en públic com l'eloqüència i la capacitat per convèncer i valors com el lideratge positiu, el compromís amb el grup, el respecte de l'altre i la  tolerància.

EMAT

Projecte matemàtic basat en les intel·ligències múltiples que treballa les matemàtiques de manera pràctica i vinculada a la realitat a través de diferents estratègies com rutines de pensament i metacognició.
D’aquesta manera les matemàtiques es veuen d’una manera integral, natural, amena i lúdica, utilitzant material pensat no només per treure el màxim profit a les sessions, sinó per jugar, també, fora de l’aula. D’aquesta manera, les matemàtiques es converteixen en un joc, entren dins de la quotidianitat i els hàbits dels nens i, en comptes d’entendre-les com una amenaça o una cosa aliena al seu dia a dia, les integren amb normalitat.
Sabem que la millor manera d’enfrontar-se a nous coneixements és amb entusiasme i curiositat, per això, si aconseguim que les mates formen part de l’ambient quotidià dels nens -Sí! Les matemàtiques estan per tot arreu i, encara que ens hagin fet pensar el contrari, són màgiques, poden ser creatives i fascinantes-, podran descobrir-les amb emoció i motivació.