Documents

del centre

La Identitat Escolàpia es suma a les característiques de la nostra escola. Escolàpies Palma s’identifica per les seves programacions i projectes curriculars. A continuació disposes d’una breu explicació sobre el que abasta cada un d’ells i lo que suposen en l’aprenentatge dels nostres alumnes.     

PLC

Projecte Lingüístic de centre

PALIC

Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural

PAD

Pla d’Atenció a la diversitat

PCONV

Pla de Convivència

ROF

Reglament d’organització i funcionament

Projecte

Assetjament

Projecte cooperatiu

Cooperatiu. Aprenentatge basat en projectes. 

Treballem per projectes interdisciplinaris que estructurats ens permeten unir metodologies actives, currículum i competències.

Projectes que neixen sempre amb uns fonaments:

  • Rigor curricular.
  • Connexió amb l’entorn. Creació d’un producte-servei, amb un aconteixement escolar o de l’entorn proper.
  • Metodologies actives que fomenten i estimulen la comprensió. (Cooperatiu, PBL, Aprenentatge Holístic, Aprenentatge reflexiu, investigació,…)
  • Entrenament competencial. 
  • Aprendre a pensar, treballant la metacognició per assolir un control conscient del què passa a la nostra ment. Endinsar-se en les característiques, les destreses i en els procediments de control de pensament. Estimular la presa de decisions
  • Portafoli d’aprenentatge on avaluem per aprendre. Document personal de l’alumne que permet regular els aprenentatges, per identificar dificultats i errors, trobar camins per superar-los.  L’alumne visualitza el seu procés d’aprenentatge identificant èxits i errades que ens ofereixen una nova oportunitat per aprendre.
  • Participació de tota la comunitat educativa.

Projecte

Tecnològic

Aquesta competència la desenvolupem treballant a l’aula els processos de recerca, recopilació, selecció i processament de la informació.

El nostre objectiu és transformar la informació en coneixement, per això els nostres alumnes necessiten dominar certes destreses que es treballen des dels diferents departaments com el raonament per organitzar, saber sintetitzar continguts i fer deduccions i significa també fer ús de la creativitat per utilitzar recursos expressius per la comunicació. Per últim promoure dins de l’aula el bon ús d’aquestes tecnologies com competència clau al desenvolupament de la resta de competències.

Utilitzem diferents recursos digitals, projectors, pissarres digitals i chromebooks que augmenten la motivació dels nostres alumnes, fet que suposa una millora del rendiment acadèmic.