Documents

del centre

La Identitat Escolàpia es suma a les característiques de la nostra escola. Escolàpies Palma s’identifica per les seves programacions i projectes curriculars. A continuació disposes d’una breu explicació sobre el que abasta cada un d’ells i lo que suposen en l’aprenentatge dels nostres alumnes.     

PLC

Projecte Lingüístic de centre

PALIC

Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural

PAD

Pla d’Atenció a la diversitat

PCONV

Pla de Convivència

ROF

Reglament d’organització i funcionament

Projecte

Assetjament

Pla

d’acció Tutorial

Projecte cooperatiu

Cooperatiu. Aprenentatge basat en projectes. 

Treballem per projectes interdisciplinaris que estructurats ens permeten unir:

  • Rigor curricular i entrenament competencial. 
  • Connexió amb l’entorn. Creació d’un producte-servei, amb un aconteixement escolar o de l’entorn proper.
  • Metodologies actives que fomenten i estimulen la comprensió. (Cooperatiu, PBL, Aprenentatge Holístic, Aprenentatge reflexiu, investigació,…)
  • Aprendre a pensar, treballant la metacognició per assolir un control conscient del què passa a la nostra ment. Endinsar-se en les característiques, les destreses i en els procediments de control de pensament. Estimular la presa de decisions
  • Portafoli d’aprenentatge 
  • Participació de tota la comunitat educativa.

Projecte

Tecnològic

Psicomotricitat

Vivenciada

QUÈ ÉS LA PSICOMOTRICITAT?

La psicomotricitat és una pràctica corporal que ens descobreix a partir de l’observació i l’escolta, la capacitat de donar significat a l’expressió verbal i no verbal des d’on el ser humà es comunica.

La psicomotricitat contempla l’infant com una unitat i la seva activitat s’articula per diferents sistemes (neurofisiològics, psicològics i socials), que interactuen entre si; es tracta de recuperar el lloc del cos, des d’una perspectiva integradora, on es contemplen els desigs, les motivacions, etc.

En l’etapa d’infantil, en la que l’infant va coneixent i interioritzant les característiques del món que l’envolta a partir de les seves vivències corporals i sensoriomotors, la psicomotricitat cobra una gran importància per poder desenvolupar un vertader i profund coneixement tant del món que l’envolta com d’ell mateix que li permetran desenvolupar-se d’una forma sana i completa.

METODOLOGIA: PSICOMOTRICITAT VIVENCIADA

En el nostre cas, utilitzam una metodologia basada en la PSICOMOTRICITAT VIVENCIADA que, com ens indica la paraula, parteix de la vivència del propi infant, permetent que sigui ell mateix qui decideixi què desitja fer. Partint d’aquest desig, ell anirà organitzant la seva pròpia activitat.

L’objectiu és afavorir el desenvolupament de les potencialitats de l’infant i capacitar-lo per expressar-se, crear i comunicar-se de manera adequada. A través del seu cos en moviment, en relació amb els objectes, l’espai, amb ell mateix i amb l’altre, pren consciència de les seves possibilitats i limitacions, el que el portarà a un desenvolupament harmònic i a una progressiva autonomia, autoconfiança, seguretat, etc.

LES SESSIONS:

Les sessions de psicomotricitat es duran a terme a una sala habilitada per tal finalitat i amb els materials adequats.

Cada sessió s’inicia amb el ritual d’entrada, seguit del moment de joc lliure i finalitza amb el ritual de sortida en el que els infants poden expressar mitjançant diferents mètodes (dibuix, modelatge, oralment, etc.) les seves vivències durant el joc.