Documents

del centre

La Identitat Escolàpia es suma a les característiques de la nostra escola. Escolàpies Palma s’identifica per les seves programacions i projectes curriculars. A continuació disposes d’una breu explicació sobre el que abasta cada un d’ells i lo que suposen en l’aprenentatge dels nostres alumnes.     

PLC

Projecte Lingüístic de centre

PALIC

Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural

PAD

Pla d’Atenció a la diversitat

PCONV

Pla de Convivència

ROF

Reglament d’organització i funcionament

Projecte

Assetjament

Projecte cooperatiu

Cooperatiu. Aprenentatge basat en projectes. 

Treballem per projectes interdisciplinaris que estructurats ens permeten unir metodologies actives, currículum i competències.

Projectes que neixen sempre amb uns fonaments:

  • Rigor curricular.
  • Connexió amb l’entorn. Creació d’un producte-servei, amb un aconteixement escolar o de l’entorn proper.
  • Metodologies actives que fomenten i estimulen la comprensió. (Cooperatiu, PBL, Aprenentatge Holístic, Aprenentatge reflexiu, investigació,…)
  • Entrenament competencial. 
  • Aprendre a pensar, treballant la metacognició per assolir un control conscient del què passa a la nostra ment. Endinsar-se en les característiques, les destreses i en els procediments de control de pensament. Estimular la presa de decisions
  • Portafoli d’aprenentatge on avaluem per aprendre. Document personal de l’alumne que permet regular els aprenentatges, per identificar dificultats i errors, trobar camins per superar-los.  L’alumne visualitza el seu procés d’aprenentatge identificant èxits i errades que ens ofereixen una nova oportunitat per aprendre.
  • Participació de tota la comunitat educativa.

Projecte

Tecnològic

Aquesta competència la desenvolupem treballant a l’aula els processos de recerca, recopilació, selecció i processament de la informació.

El nostre objectiu és transformar la informació en coneixement, per això els nostres alumnes necessiten dominar certes destreses que es treballen des dels diferents departaments com el raonament per organitzar, saber sintetitzar continguts i fer deduccions i significa també fer ús de la creativitat per utilitzar recursos expressius per la comunicació. Per últim promoure dins de l’aula el bon ús d’aquestes tecnologies com competència clau al desenvolupament de la resta de competències.

Utilitzem diferents recursos digitals, projectors, pissarres digitals i chromebooks que augmenten la motivació dels nostres alumnes, fet que suposa una millora del rendiment acadèmic.

Psicomotricitat

Vivenciada

QUÈ ÉS LA PSICOMOTRICITAT?

La psicomotricitat és una pràctica corporal que ens descobreix a partir de l’observació i l’escolta, la capacitat de donar significat a l’expressió verbal i no verbal des d’on el ser humà es comunica.

La psicomotricitat contempla l’infant com una unitat i la seva activitat s’articula per diferents sistemes (neurofisiològics, psicològics i socials), que interactuen entre si; es tracta de recuperar el lloc del cos, des d’una perspectiva integradora, on es contemplen els desigs, les motivacions, etc.

En l’etapa d’infantil, en la que l’infant va coneixent i interioritzant les característiques del món que l’envolta a partir de les seves vivències corporals i sensoriomotors, la psicomotricitat cobra una gran importància per poder desenvolupar un vertader i profund coneixement tant del món que l’envolta com d’ell mateix que li permetran desenvolupar-se d’una forma sana i completa.

METODOLOGIA: PSICOMOTRICITAT VIVENCIADA

En el nostre cas, utilitzam una metodologia basada en la PSICOMOTRICITAT VIVENCIADA que, com ens indica la paraula, parteix de la vivència del propi infant, permetent que sigui ell mateix qui decideixi què desitja fer. Partint d’aquest desig, ell anirà organitzant la seva pròpia activitat.

L’objectiu és afavorir el desenvolupament de les potencialitats de l’infant i capacitar-lo per expressar-se, crear i comunicar-se de manera adequada. A través del seu cos en moviment, en relació amb els objectes, l’espai, amb ell mateix i amb l’altre, pren consciència de les seves possibilitats i limitacions, el que el portarà a un desenvolupament harmònic i a una progressiva autonomia, autoconfiança, seguretat, etc.

LES SESSIONS:

Les sessions de psicomotricitat es duran a terme a una sala habilitada per tal finalitat i amb els materials adequats.

Cada sessió s’inicia amb el ritual d’entrada, seguit del moment de joc lliure i finalitza amb el ritual de sortida en el que els infants poden expressar mitjançant diferents mètodes (dibuix, modelatge, oralment, etc.) les seves vivències durant el joc.