Educació Infantil (Segon Cicle)

De 3 a 6 anys

Treballem l’estimulació, desenvolupament i evolució en els primers anys de vida per treure òptim partit de totes les seves capacitats, des del primer moment.

Educació Infantil

Segon Cicle (EI4, EI5, EI6)

El programa d’Educació Infantil se centra en l’aprenentatge globalitzat i experiencial. El nostre principal objectiu és el desenvolupament integral de l’infant i de les seves capacitats d’indagació i descobriment. Potenciant el benestar acadèmic, social i emocional dels alumnes i animant-los a desenvolupar la seva autonomia personal, ajudant-los a prendre consciència de les seves emocions i de les dels altres.

Un altre pilar bàsic del nostre projecte educatiu és l’atenció personalitzada amb un seguiment tutorial continu, orientació psicopedagògica i organització de diferents grups de treball i relació social, grup-classe referent i diferents agrupacions per treballar amb alumnes d’altres grups en ambients d’aprenentatge i en tallers d’aprenentatge i servei.

La nostra metodologia es recolza en el treball en equip perquè els ajuda a desenvolupar una actitud empàtica social, així com establir un vincle amb els professors de l’etapa i els companys de respecte i ajuda mútua. Sabem que el treball en equip augmenta l’autoestima i la motivació per la feina.

Principals

Objectius

  • El desenvolupament global de les capacitats dels alumnes durant els primers anys de vida.
  • Despertar en el nin interés per aprendre.
  • Desenvolupar l’hàbit de fer-se preguntes sobre el món que l’envolta.
  • Potenciar la indagació i l’habilitat de trobar respostes als reptes que els plantegem.
  • Potenciar la capacitat de relacionar-se, de comunicar-se.
  • Promoure un aprenentatge globalitzador vinculat a la realitat.
Per aconseguir tot això partim de la base que el món de les emocions va unit als processos cognitius, funcionen conjuntament en el cervell i com una motivació positiva influeix significativament l’aprenentatge dels nostres alumnes.
Considerem aquesta etapa una de les més importants del sistema educatiu que es complementa amb el papel central de les famílies, un altre dels trets distintius del nostre ideari.
Aquesta etapa és on s’estableixen les bases essencials per l’adquisició del llenguatge, l’éxit de l’aprenentatge al llarg de la vida, la integració social i el desenvolupament personal.

Dades

Importants

Avaluació

1 Avaluació 2 Avaluació 3 Avaluació
Inici – Final

 10 setembre –

10 desembre.

 11 desembre –

25 març

   26 març –

10 juny

 

Entrega d’informes

1 Avaluació 3 Avaluació
Avaluació  22 desembre 23 juny

Reunions de pares i mares

Primera Avaluació: 5 d’octubre a les 18:15 per meet

Segona Avaluació: 10 de maig a les 18:15 per meet.

 

Vacances

Vacances de Nadal: Finalització clases 22 de desembre al migdia. Inici de les classes: 10 de gener.

Vacances de Setmana Santa: Finalització classes: 13 d’abril al migdia. Inici de les classes: 25 d’abril.  

Vacances d’estiu: Finalització de les classes: 23 de juny. 

Altres dies no lectius: 

11 octubre 12 octubre
1 novembre 6 de desembre
7 de desembre 8 de desembre
20 gener 28 de febrer
1 de març 2 de març

 

 

Enllaços

que hauries de conèixer

Normes i assegurances

Comunicació familia&escola

Programes que ens identifiquen

EMAT(matemàtiques)

AMCO (Anglès)

Aprendre a aprendre

Activitats d’aprenentatge – servei

Ludilletres

Joc simbòlic

Escacs

Taller de psicomotricitat

EMAT

Projecte matemàtic basat en les intel·ligències múltiples que treballa les matemàtiques de manera pràctica i vinculada a la realitat a través de diferents estratègies com rutines de pensament i metacognició.

D’aquesta manera les matemàtiques es veuen d’una manera integral, natural, amena i lúdica, utilitzant material pensat no només per treure el màxim profit a les sessions, sinó per jugar, també, fora de l’aula. D’aquesta manera, les matemàtiques es converteixen en un joc, entren dins de la quotidianitat i els hàbits dels nens i, en comptes d’entendre-les com una amenaça o una cosa aliena al seu dia a dia, les integren amb normalitat.

Sabem que la millor manera d’enfrontar-se a nous coneixements és amb entusiasme i curiositat, per això, si aconseguim que les mates formen part de l’ambient quotidià dels nens Sí! Les matemàtiques són a tot arreu i, encara que ens hagin fet pensar el contrari, són màgiques, poden ser creatives i fascinantes-, podran descobrir-les amb emoció i motivació.

AMCO

Aprendre a aprendre

Aquesta competència transversal està present en totes les nostres matèries.

És una metodologia que guia totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge en el nostre centre. D’una banda treballem l’adquisició de consciència de cada alumne de les seves pròpies capacitats intel·lectuals i emocionals i de les estratègies que necessiten enfortir per desenvolupar-les. És una competència personal que els ajudarà en el procés de guanyar confiança en un mateix, en motivació i gust per aprendre.

Activitats d'aprenentatge –servei

L’aprenentatge-servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, on els nostres nens aprenen a treballar en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

En definitiva, pretenem mitjançant aquestes activitats, unir el compromís social amb l’aprenentatge de coneixements, habilitats, actituds i valors.

L’objectiu és aprendre a ser competents sent útils als altres.

Ludilletres

Ludiletras és un programa de lectoescriptura basat en les Intel·ligències Múltiples i en el joc com a mètode d’aprenentatge efectiu, natural i inspirador.

Els nostres alumnes aprendre a llegir i escriure a través de petites tasques en forma de jocs. La classe es converteix en un espai on la lectoescriptura és l’eix principal a través d’activitats experiencials i motivadores de el moviment, gestos i jocs.

Ludiletras és un programa que respecta el procés maduratiu de cada alumne, que va des dels 3 als 8 anys i proposa un programa continu i global.

Es valora el llenguatge sobretot com a instrument de comunicació oral i escrita i d’expressió de el pensament i les emocions. És un programa on comunicar no només és aprendre a llegir i escriure sinó on l’expressió corporal juga un paper fonamental amb els ludigestos que ajuden a treballar les lletres, grafies i fonemes a través del cos.

Es tracta d’un programa creatiu però sistematitzat on es treballa de manera estructurada la lectoescriptura i ordena l’aprenentatge. L’aprenentatge és personalitzat ja que es treballa des de les Intel·ligències Múltiples oferint les mateixes oportunitats als alumnes.

Joc simbòlic

Mitjançant el joc els nens es relacionen, estableixen vincles entre ells i es socialitzen, adquirint pautes de conducta útils per a altres espais escolars com el Treball cooperatiu.

En Escolàpies Palma propiciem espais per al joc espontani, joc que permet als nens decidir amb total llibertat i sense intervenció de l’adult decidir i actuar.

Escacs

Amb el programa d’escacs no només es potencien les capacitats intel·lectuals i creatives i s’interioritzen estratègies mentals, sinó que també és una oportunitat per conrear a l’aula valors i habilitats socials, des de la feina de tots dos hemisferis cerebrals.

Amb la seva metodologia es promou la capacitat de concentració dels alumnes, el pensament estratègic, la diversió i la cooperació.

Escacs a l’aula està plantejat des de les Intel·ligències Múltiples, dins de l’ensenyament per a la comprensió. El seu enfocament pedagògic permet que els nostres alumnes exerciten la capacitat matemàtica, les habilitats socials, la memòria i l’anàlisi, mentre es diverteixen jugant.

A través de sessions dinàmiques i divertides, on es combinen explicacions, presentacions, activitats manipulatives, activitats en grup i practica, els alumnes es mantenen motivats en tot moment.

Taller de psicomotricitat

Els nens tenen una necessitat innata d’acció, de moviment, que li permet actuar i interactuar amb el seu entorn i ampliant aprenentatges. El llenguatge corporal és el que acompanya i ajuda a desenvolupar la resta de llenguatges (plàstic, matemàtic, musical, verbal).

La psicomotricitat és una pràctica corporal que ens descobreix a partir de l’observació activa i l’escolta, la capacitat de donar significat a l’expressió verbal i no verbal des d’on l’ésser humà es comunica. Contempla a l’infant com una unitat i la seva activitat s’articula per diferents sistemes (neurofisiològics, psicològics i socials) que interactuen entre si; es tracta de recuperar el lloc de el cos, des d’una perspectiva integradora, on es contemplen els desitjos, les motivacions, etc.

És el moment d’adquirir la consciència de l’propi esquema corporal, de progressar en el domini de destreses i d’afermar la seguretat i l’autonomia en l’espai.

Apliquem una metodologia vivencial- relacional, mitjançant el moviment a través de el joc. Treballem aspectes com el respecte, l’observació, l’escolta i l’expressió oral i creadora. A més, oferim una atenció individualitzada, respectant el desenvolupament personal per a cobrir les necessitats i demandes de l’individu i el seu entorn.

És una metodologia, que com el seu paraula pròpiament indica, part de la vivència de l’propi nen, permetent que sigui ell mateix el que decideixi què fer. Des d’aquí anirà organitzant la seva pròpia activitat.

L’objectiu és afavorir el desenvolupament de les potencialitats de l’infant i capacitar-lo per expressar-se, crear i comunicar-se de manera adequada. A través del seu cos en moviment, en relació amb els objectes, l’espai, amb si mateix i amb l’altre, pren consciència de les seves possibilitats i limitacions el que el portarà a un desenvolupament harmònic ia una progressiva autonomia, autoconfiança, seguretat, etc.