Educació Primària

6 a 12 anys

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Educació

Primària

L’etapa de Primària està compresa entre els 6 i els 12 anys. S’estructura en tres cicles: Inicial, mitjà i superior, aquest últim enllaça amb el primer cicle d’Educació secundària, el que ajuda als nostres alumnes a fer el pas d’Educació Primària a l’etapa següent.

Fomentem el desenvolupament de todes les inteligències des de  metodologies actives i un aprenentatge contextualitzat basat en projectes i en treball col·laboratiu.

Preparem als nostres alumnes de Primària per donar respostes innovadores en aquesta societat canviant i en constant evolució.

Formem ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables, treballant totes les dimensions de la persona, tant la individual com la social i la trascendent.

Els nostres alumnes aprenen a pensar i actuar de forma integral, interconectant els aprenentatges. Els professors i educadors utilitzant estratègies diferents per conèixer el ritme d’aprenentatge dels seus alumnes per poder treballar progressivament en l’adquisició d’hàbits i valors, fomentant la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendrer, relacionánt-lo amb la cultura de l’esforç i del treball.

Característiques de l’etapa de Primària:

  • Proporcionar a l’alumne un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències clau i en l’aplicació d’instruments per adquirir nous aprenentatges.
  • Proporcionar una educació que asseguri el su desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, el compromis social, la llibertat i la solidaritat per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

Dates

Importants

Avaluacions

  1 Avaluació 2 Avaluació 3 Avaluació
Inici – Final  septembre –  desembre  desembre –  març  març –  juny

 

 

Entrega de notes

  1 Avaluació 2 Avaluació 3 Avaluació
Avaluació final  desembre  març  juny

 

 

Reunions de pares

Primera Avaluació:

DIA HORA CANAL CURS 
17:30 Meet Primer cicle EP
18:15 Meet Segundo cicle EP
17:30 Meet Tercer cicle EP

 

Segona Avaluació:

DIA HORA CANAL CURS 
17:30 Meet Primer cicle EP
18:15 Meet Segundo cicle EP
17:30 Meet Tercer cicle EP

 

 

Vacances

Vacances de Nadal: Finalització classes: 22 de desembre. Inici de les classes: 10 de gener. 

Vacances de Semana Santa: Finalizació classes: 13 de abril. Inici de les classes: 25 d’abril. 

Vacances de Estiu: Finalització de les classes: 23 de juny. 

Altres dies no lectius: 

12 d’octubre 1 de novembre 6 de desembre 8 de desembre
28 de  febrer 1 de març      

 

INTERIORITAT

Experiència que es porta a terme a l’iniciar el dia per afavorir la capacitat de concentració e interiorització on es treballen valors que afavoreixen el creixement humà i espiritual dels nostres alumnes.

 

TREBALL PER PROJECTES

Els alumnes treballen de forma col·laborativa i mitjançant metodologies actives que els col·loquen al centre de l’aprenentatge a través de diverses activitats que treballen totes les inteligències.

Al final del projecte es fa una celebració d’aprenentatge on presentem a les famílies el producte final del projecto. Per això treballem tècniques per parlar en públic com l’eloqüència i la capacitat per convèncer i valors com el lideratge positiu, el compromís amb el grup, el respecte de l’altre i la tolerància.

EMAT

Projecte matemàtic basat en les inteligències múltiples que treballa les matemàtiques de manera pràctica i vinculada a la realitat a través de diferents estratègies com rutines de pensament i metacognició.

D’aquesta forma les matemàtiques es veuen d’una manera integral, natural, amena y lúdica, utilitzant material pensat no només per treure el màxim profi a les sessions, sino per jugar, també, fora de l’aula. D’aquesta manera, les matemàtiques es converteixen en un joc, entren dins de la quotidianitat i els hàbits dels nins i, en comptes d’entendre-les com una amenaça o una cosa aliena al seu dia a dia, les integren amb normalitat.

Sabem que la millor manera d’enfrentar-se a nous coneixements és amb entusiasme i curiositat, per això, si conseguim que les mates formin part de l’ambient quotidià dels nins -¡Sí! Les matemàtiques són per totes parts i, encara que ens hagin fet pensar lo contrari, són màgiques, poden ser creatives i fascinants-, podran descobrir-les amb emoció i motivació.