Educació Secundària

De 12 a 16 anys

L’alumnat contínua rebent un seguiment individualitzat en el seu desenvolupament personal, social, acadèmic i religiós. Consolidem hàbits d’estudi i treball.

Educació

Secundària

És l’última etapa de l’educació obligatòria i compren des dels 12 als 16 anys.

S’articula en 4 cursos, al darrer curs posem especial atenció a l’orientació acadèmica posterior.

Per assegurar una transició adequada dels alumnes entre etapes hem creat un pont des de 5è de EP a 2n ESO amb una coordinació entre departaments i seguiment individualitzat de cada alumne per part del Departament d’Orientació i de l’equip de tutors.

Organitzem les diverses matèries de cada curs per afavorir l’aprenentatge globalitzat i basat en projectes, situant en el centre a cada alumne i orientant-los a l’aprenentatge-servei i al desenvolupament de les competències.

Es tracta d’una educació que proporciona als nostres alumnes un projecte personal sòlid, que garanteixi el desenvolupament de les capacitats individuals com l’autonomia personal i d’estudi, el espíritu crític, la sensibilitat artística, la creativitat, les capacitats intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals i el sentit de trascendència.

Les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. Al final de l’educació obligatòria els alumnes tindràn els instruments necessaris per entendre el món i intervenir en ell activament i amb sentit crític en una societat plural i canviant amb capacitat de seguir aprenent al llarg de la vida.

Dates

Importants

  Avaluacions

  1 Avaluació 2 Avaluació 3 Avaluació
  Preavaluació novembre febrer  de maig
  Inici – Final 10 setembre –  11 de desembre. 8 gener – 31 març  12 abril – juny

  Entrega de notes

  1 Avaluació 2 Avaluació 3 Avaluació
  Preavaluació novembre febrer de maig
  Evaluación final desembre. abril juny

   

  Reunions de pares i mares


  Primera Avaluació: d’octubre (1 i 2 ESO)

                                      d’octubre (3 i 4 ESO) 

  Segona Avaluació: març de 2021 (1 i 2 ESO)

                                     març de 2021 (3 I 4 ESO)

  Vacances

  Vacances de Nadal: Finalització classes 22 de desembre. Inici de les classes: 8 de gener. 

  Vacances de Semana Santa: Finalització classes: 1 d’abril. Inici de les classes: 12 d’abril. 

  Vacances d’Estiu: Finalització de les classes: 22 de juny. 

  Altres dies no lectius: 

  12 octubre 7 de desembre 8 de desembre 20 de gener 26 de  febrer
  1 de març    

   

  Enllaços

  que hauries de conèixer

  Programes que ens identifiquen

  ONMAT

  Aprenentatge basat en projectes

  Projectes d’Investigació Cooperatius

  Aprendre a aprendre

  Celebració de l’aprenentatge

  Activitats d’aprenentatge – servei

  Oratòria i debat

  Teatre a 3r ESO

  Tutories individualitzades i grupals

  ONMAT

  Les matemàtiques han canviat

  Aprenentatge basat en projectes

  Treballem per projectes interdisciplinaris que estructurats ens permeten unir metodologies actives, currículum i competències.

  Projectes que neixen sempre amb uns fonaments:

  • Rigor curricular.
  • Connexió amb l’entorn. Creació d’un producte-servei, amb un aconteixement escolar o de l’entorn proper.
  • Metodologies actives que fomenten i estimulen la comprensió. (Cooperatiu, PBL, Aprenentatge Holístic, Aprenentatge reflexiu, investigació,…)
  • Entrenament competencial. 
  • Aprendre a pensar, treballant la metacognició per assolir un control conscient del què passa a la nostra ment. Endinsar-se en les característiques, les destreses i en els procediments de control de pensament. Estimular la presa de decisions
  • Portafoli d’aprenentatge on avaluem per aprendre. Document personal de l’alumne que permet regular els aprenentatges, per identificar dificultats i errors, trobar camins per superar-los.  L’alumne visualitza el seu procés d’aprenentatge identificant èxits i errades que ens ofereixen una nova oportunitat per aprendre.
  • Participació de tota la comunitat educativa.

  Projectes d'Investigació Cooperatius

  Metodologia que ajuda als nostres alumnes a desenvolupar competències i adquirir coneixements, fomentant la utilització de rols de cada membre de l’equip, el pensament crític, el lideratge, l’empatia i la creativitat.

  Cada alumne es responsabilitza del seu propi aprenentatge i de la meta comú amb els altres membres de l’equip.

  Els alumnes aprenen a fer un bon ús de les noves tecnologies amb la búsqueda d’informació i l’elaboració de documents mitjançant programes informàtics i aplicacions, exercitant la competència digital.

  Desenvolupa destreses socials, fomentant la relació amb altres alumnes i la capacitat de debatir.

  Preparen per la vida perque afronten situacions quotidianes i problemes reals.

  Aprendre a aprendre

  Aquesta competència transversal esta present en totes les nostres matèries.

  És una metodologia que guia totes les activitats d’ensenyança-aprenentatge en el nostre centre. Per un costat treballem l’adquisició de consciència de cada alumne de les seves pròpies capacitats intel·lectuals i emocionals i de les estratègies que necessiten enfortir per desenvolupar-les. És una competència personal que els ajudarà en el procés de guanyar confiança en un mateix, en motivació i gust per aprendre.

  Celebració d’aprenentatge

  Sis són els projectes que realitzem al llarg de l’any escolar al nostre centre educatiu. 

  Escolàpies Palma obre les seves portes per tal de que els nostres alumnes mostrin tot el que han après.

  La Celebració d’Aprenentatge és el dia que els alumnes esperen amb major il·lusió i motivació. És el moment, una vegada acabat el projecte, de mostrar a les famílies i a tots aquells que ens visiten tot el que han treballat, quins desafiaments s’han superat i quins objectius s’han assolit. Els visitants observen en primera persona què aprenen i com aprenen. 

  Les diferents parts del centre transmeten aprenentatge, les parets recullen evidències i els pares observen amb especial atenció tot el que s’ha treballat.

  Les diferents etapes educatives organitzen activitats pròpies per aquell dia, aquestes ens han servit per manifestar l’aprenentatge.

  A les diferents aules podem trobar des d’un estudi de televisió, a una sala de parts de l’hospital, un mercat, un teatre, un poble de l’antiga Roma, etc.

  Activitats d'aprenentatge –servei

  L’aprenentatge-servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, on els nostres alumnes aprenen a treballar en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

  En definitiva, pretenem mitjançant aquestes activitats, unir el compromís social amb l’aprenentatge de coneixements, habilitats, actituds i valors.

  L’objectiu és aprendre a ser competents sent útils als altres.

  Oratòria i debat

  Donem especial importància a l’oratòria i al debat en les nostres aules com a forma de desenvolupament del talent per la comunicació i el pensament crític.

  El debat és respecte, preparació, gestió emocional, consideració, saber escoltar, aprendre i entendre.

  “el debat és una de les metodologies més  potents d’aprenentatge”

  Teatre a 3r ESO

  Els alumnes de 3r ESO aprofundeixen en el món de la interpretació. És un procés de desenvolupament personal en el qual es superen pors, inseguretats, es treballa la consciència corporal, el saber escoltar als altres, el respecte, la confiança, la improvisació.  Juntament amb el llenguatge verbal i no verbal, fundamentals en el teatre i en qualsevol comunicació de la vida.

  Tutories individualitzades i grupals

  Tutories individualitzades amb sessions personals per organització de l’estudi i seguiment de cada alumne i sessions grupals per treballar dinàmiques de grup relatives a la convivència positiva i mediació de conflictes i valors com la tolerància, el respecte i la solidaritat

  Atenció a la diversitat

  Atenció a la diversitat

  L’atenció personalitzada és un tret del nostre carisma i está present en  el nostre projecte educatiu. Seguim els últims avenços d’investigació en aquest tema com la docència compartida a l’aula i els recursos de l’aprenentatge col·laboratiu per afavorir l’atenció a la diversitat.

  Disposem d’un departament d’orientació psicopedagògica que es recolza en els avenços del neuroaprenentatge i en la teoria de les diferents intel·ligències de Gardner per potenciar a cada un dels nostres alumnes i atendre de manera efectiva a la diversitat d’estils cognitius.