Per més informació: Document oficial del BOIB

El termini per presentar la sol·licitud és de quinze dies comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears o fins a exhaurir-ne el crèdit.